• +381 38 244 183 /244 186
  • rektorati@uni-pr.edu

Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Periudha e aplikimit do të hapet së shpejti!